Celkom: 1981863 Mesiac: 0074330 Týždeň: 0016865 Dnes: 0000056   
Všetky domy z katalógu -10% na k?ú?.Jednopodlažné domy realizujeme do troch mesiacov.
   
 
ÚVOD VÝBER DOMU MATERIÁLY REKONŠTRUKCIE GALÉRIA KONTAKT
 
 

 :: ÚVOD ::

 
 
Rodinný dom Optimal 537 - 
Reprezentuje trendy moderného domu strednej veľkostnej kategórie
Dispozičné riešenie vhodne rozdeľuje dennú a nočnú časť domu
Prízemie je tvorené obývacou izbou s krbom, jedálňou a kuchyňou nadväzujúcou na terasu
Centrálne umiestnený krb umožňuje vykurovanie celého objektu
Vstupná chodba sa vyznačuje dostatkom odkladacieho priestoru
Veľkorysé podkrovie poskytuje komfortné bývanie 5-6 člennej domácnosti
Súčasťou domu je vstavaná garáž
Po malých stavebných úpravách je možné garáž prepojiť s domom
Riešenie objektu umožňuje osadiť dom čo najbližšie ku hranici parcely, prípadne ho riešiť ako dvojdom, alebo radovú zástavbu
Kombinácia stavebných konštrukcií s nadštandardnými tepelno-technickými vlastnosťami a nízkoteplotného podlahového vykurovania je predpokladom minimalizovania spotreby energie na vykurovanie
Sme stavebná firma zaoberáme sa stavbou a rekonštrukciami murovaných, rodinných domov vcelku alebo len realizáciou ?asti domu na územi celého Slovenska.
Zrealizujeme dom pod?a Vášho projektu alebo Vám ponúkame výber z našich projektov od firmy Euroline,ktoré nájdete na našej stránke.

Stavbu domov realizujeme v štyroch fázach pod?a želania investora.


 • prvá fáza hrubá stavba (základova doska,múry,prie?ky,strop,krov,krytina,komín)

 • druhá fáza holodom (hrubá stavba,okná,dvere,všetky inštalácie,omietky,potery)

 • tretia fáza dom na k?ú? pod?a Vašich predstáv

 • štvrtá fáza dom na k?ú? plus oplotenie a úprava pozemku do finálnej podoby


Ako doplnkové služby pre Vás môžme vybavit všetky administratívne úkony potrebné na vybavenie stavebného povolenia.

Sprostredkujeme Vám kúpu pozemku vo Vami vybranej lokalite.

Nízkoenergetické domy


Pojem nizkoenergetický dom je v sú?asnosti pomerne dos zaužívaný a zah??a všetky budovy, ktoré sú vzh?adom na energetickú náro?nos úspornejšie v porovnaní s klasickou výstavbou. V slovenskej legislatíve a ani v technických normách neexistuje zatia? žiadna definícia nízkoenergetického domu a preto preberáme definície a terminológie z Nemecka ?i Rakúska.

Aké parametra by teda nízkoenergetický dom, respektíve nízkoenergetická stavba mali sp??a?

 • technicko-technologické parametre

 • parameter úspornosti

 • parameter reálnej spotrebyTechnicko-technologické parametre nízkoenergetického domu


Šandard nízkoenergetického domu je možné dosiahnu znížením energetickej náro?nosti domu a to kombináciou viacerých technicko-technologických opatrení, ktorých vzájomné fungovanie prispieva k energetickej úspornosti nízkoenergetického domu:


 • orientácia nízkoenergetického domu na pozemku - vzh?adom na svetové strany ( obytné miestnosti orientova na južnú svetovú stranu a obslužné, technické miestnosti na severnú)


Vhodná orientácia umož?uje lepšie využívanie slne?ných ziskov ? slnie?ko Vám vykuruje dom?ek.

 • zateplenie obvodového pl᚝a domu

 • kvalitné okná a vstupné dvere

 • ? riadené vetranie s rekuperáciou použitého vzduchu ( technológia, ktorá zabezpe?uje prívod ?erstvého vzduchu do miestností domu a zárove? riadi odsávanie použitého, vydýchaného, vlhkého vzduchu z miestností, rekupera?ná jednotka má schopnos s použitého odsávaného vzduchu odobera teplo, ktoré využíva na ohrev ?erstvého vzduchu napr. v zimnom období.


Riadené vetranie vám zabezpe?í príjemný ?erstvý vzduch v celom dobe a šetrí energiu na vykurovanie. Ráno sa budíte do ?erstvého vzduchu bez nutnosti vetrania a úniku tepla.

 • nízkoteplotné vykurovanie ? podlahové resp. stenové ( nízkoteplotné vykurovanie využíva teplotu vykurovacej vody ohriatu max. na 42 stup?ov celzia , radiatorové vykurovanie potrebuje na konforný ohrev min 65 stup?ovú vodu

 • vzduchotesnos nízkoenergetického domu

 • použité technológie výroby tepla - tepelné ?erpadlo, solárny kolektor,...


Parameter úspornosti nízkoenergetického domu


Parameter úspornosti je definovaný ako ro?ná spotreba energie (energie na vykurovanie) budovy - rodinného domu - na jeden meter štvorcový (1 kWh na m2 a rok). Zjednodušene povedané, ko?ko kWh energie potrebujeme na dosiahnutie tepelnej pohody na jeden meter štvorcový za rok.

Stavby delíme pod?a úspornosti nasledovne:

 • staršie budovy: > 200 kWh/m2

 • klasické novostavby: 100 - 150 kWh/m2

 • energeticky efektívne domy: 50 - 100 kWh/m2

 • nízkoenergetické domy: 15 - 50 kWh/m2

 • pasívne domy: 5 - 15 kWh/m2

 • nulové domy: < 5 kWh/m2


Parameter reálnej spotreby nízkoenergetického domu


Akoko?vek presne je spo?ítaná energetická náro?nos stavby, nemôže bra do úvahy všetky vplyvy, ktoré sa odrazia na celkovej spotrebe energie - niektoré tepelné mosty, kvalita prevedenia tepelných izolácií, kvalita výroby a osadenia okenných konštrukcií a pod. Najvýznamnejší vplyv na spotrebu energie, a to nielen nízkoenergetického domu, má správanie osôb žijúcich v dome. Preto najdôležitejšie kritérium na dosiahnutie nízkoenergetického štandardu vidíme v reálnej spotrebe domu - stavby.

Rozde?me spotrebu energie v rodinnom dome na:

 • vykurovanie, repektíve chladenie,

 • prípravu teplej úžitkovej vody (TUV) a

 • ostatnú spotrebu


Výpo?tom môžeme nastavi a tak ovplyvni len prvú a druhú zložku. Už pri návrhu domu sa však dá myslie na to, ako je možné v dome šetri energiu. Riešenie spo?íva v jednoduchých opatreniach, ako sú napríklad úsporné žiarovky, spotrebi?e triedy A, vybudovanie a využívanie kvalitného krbu a podobne. Významnou mierou k tomu môže prispie aj inteligentná elektroinštalácia (osvetlenie, zásuvkové obvody vrátane vypína?ov, automatizované riadenie stmievania, meranie a reguláciu vykurovania napr. pri otvorenom okne je vykurovací systém neú?inný ), ktorá môže prinies úsporu elektrickej energie až do výšky 15%.

Správanie obyvate?ov v tej istej budove môže predstavova rozdiely v spotrebe až 50%. Preto je ve?mi dôležité sledova celkovú reálnu spotrebu nízkoenergetického domu. Tá by nemala presiahnu 150 kWh/m2 za rok, pri?om vykurovanie a TUV by mala z tejto spotreby dosiahnu približne 80 kWh/m2 a rok.
 
 

:: P A R T N E R I ::

RPnet - Tvorba dynamických www stránok TD Taxi - Brezno - taxislužba - preprava osôb PVS Taxi - taxislužba Olim - Internet na Horehroní. FaceBook - Facebook - miesto kde sa stretnú? a podeli? so svojimi priate?mi Obec Pohorelá - Samospráva Obce Pohorelá - obec pod Orlovou ho?ou (Stredné Slovensko, Horehronské podolie) RYDERS Eyewear - Výhradný dovozca a distribútor slne?ných okuliarov zna?ky Ryders pre SR a ?R

 
  Copyright (c) 2014 By RPnet